"งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ"


สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


  • พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
  • พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนชาวเขา ได้แก่ กิจกรรม ชุมชนอยู่ดีมีสุข
  • ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสังคม ได้แก่ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงสู่เยาวชนในโรงเรียนและการนำไปปฏิบัติจริง
  • ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มพึ่งพาตนเองของชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกไม้กระถางอินทนนท์ กลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านเมืองอางCopyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com