"งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ"


สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


  • งานอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ การปลูกแฝก, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  • งานปลูกป่าชาวบ้านและฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า (ไม้โตเร็ว เช่น จันทร์ทองเทศ, เมเปิ้ลหอม, ไผ่รวก)
  • กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะพิษตามลำน้ำ
  • กิจกรรมรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงCopyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com