"โครงการงานวิจัย"

มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งรักษา
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเป็นแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สนับสนุนโครงการวิจัย ที่ดำเนินการ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ปี 2555


ลำดับ หัวข้องาน หัวหน้าโครงการ
1 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม ผศ.ดร.สห ตุลพงศ์
2 ศึกษาการต้านโรคและคุณภาพผลผลิตของเสาวรสที่คัดเลือกจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
3 การคัดเลือกพันธุ์เคพกูสเบอรี่ที่มีคุณภาพในพื้นที่โครงการหลวง ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
4 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์
5 ผลของการตัดแต่งและช่วงเวลาปลูกต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตราสพ์เบอรี่พันธุ์ Amity นางอาภากร อนุพันธ์
6 อิทธิพลของ GA3 และ CCPU ต่อคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ บิวตี้ ซีดเลสส์และพันธุ์เฟรม ซีดเลสส์ ดร. วชิระ เกตุเพชร
7 การประเมินและทดสอบลูกผสมกุหลาบตัดดอกสำหรับเกษตรกรภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง ดร. วชิระ เกตุเพชร
8 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียมสำหรับงานผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง ดร. วชิระ เกตุเพชร
9 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงสำหรับทำเป็นไม้กระถาง ดร. วชิระ เกตุเพชร
10 ผลของปัจจัยบางประการต่อการผลิตแซนเดอร์โซเนีย รศ.ดร.โสระยา ร่วมรักษี
11 เทคนิคการผลิตออนิโธกาลัมเชิงการค้า นายสืบศักดิ์ เสนาวงค์
12 การพัฒนาการผลิตไฮเดรนเยียภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก นายสืบศักดิ์ เสนาวงค์
13 การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
14 การคัดเลือกพันธุ์แคลล่าลิลลี่ลูกผสมสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถาง นางสาวพรพิมล ไชยมาลา
15 การพัฒนาแคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ 1) รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
16 การศึกษาการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้สำหรับพิธีกรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีต่างๆ และการบริโภคของชาวเขาเผ่าต่างๆบนพื้นที่สูง รศ.ดร.โชค มิเกล็ด
17 การทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนในประเทศไทย ดร.คุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง
18 การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงปูขนในภาคเหนือของประเทศไทย ดร.คุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง
19 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองและยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่สด ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
20 สภาวะธาตุอาหารในดินและในพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบดตรอบปีและผลผลิตของกีวีฟรู้ทคุณภาพสูง ผศ.ดร.อุษณีย์ พิชกรรม
21 การพัฒนาศักยภาพให้บริการและการเพิ่มปริมาณธุรกิจท่องเที่ยวของสถานรเกษตรหลวงอินทนนท์ นายชัช พงษ์ศิวัฒน์
     โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติประจำปี 2556 ดำเนินการในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์


ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ
1 การผลิตท่อนพันธุ์ซาโยเต้ปลอดไวรัสโดยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและเอ็มบริโอ นายณัฐพงศ์ สายกับ น.ส.สิริสุภาพร คำสุกดี
2 การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่มีประสิทธิภาพในระบบการผลิตต้นแม่พันธุ์ด้วยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของสตรอเบอร์รี่ นายณัฐพงศ์ สายกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
3 การสกัดสายพันธุ์แท้พริกหวานสีเขียว น.ส.สุรัตนา หมั่นกิจ รายงานวิจัยอยู่ระหว่างการสรุปผล
4 การพัฒนากล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมสำหรับงานผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
5 การปรับปรุงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวง สำหรับเป็นไม้กระถาง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
6 การศึกษาแนวโน้มการผลิตฟาแลนนอปซิสสำหรับเกษตรกรภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
7 งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์หน้าวัวเปลวเทียนเพื่อตัดดอก นางลำดวน ใจเวียง รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
8 งานวิจัยการพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลี่ระยะที่ 1 นางลำดวน ใจเวียง รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
9 การคัดเลือกพันธุ์เคฟกูสเบอรี่ที่มีคุณภาพในพื้นที่โครงการหลวง น.ส.เพ็ญนภา เซ็นนันท์ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
10 สภาวะธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ติดดอกออกผลของกีวีฟรู้ท นายมงคล มุ่งชู ดร.อุษณีย์ พิชกรรม
11 ผลของการควั่นกิ่งและการปลิดผลต่อการติดผลและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ P2   รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์
       โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติประจำปี 2557 ดำเนินการในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์


ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ
1 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียม สำหรับงานผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
2 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงสำหรับทำเป็นไม้กระถาง ระยะเวลาของโครงการ 56-58   ดร.วชิระ เกตุเพชร
3 การศึกษาแนวโน้มการผลิตฟาแลนนอปซิสสำหรับเกษตรกรภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
4 การพัฒนาพันธุ์คัลล่าลิลี่   รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
5 การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการออกดอกของกล้วยไม้ซิมบีเดียม   รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
6 การปรับปรุงพันธุ์เจอบีร่า   น.ส.ศิวพร แก้วชุ่มชื่น
7 การพัฒนาพันธุ์เดเลีย   น.ส.ศิวพร แก้วชุ่มชื่น
8 การผลิตท่อนพันธุ์ซาโยเต้ปลอดไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและเอ็มบริโอ   ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
9 การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่มีประสิทธิภาพในระบบการผลิตต้นแม่พันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของสตรอเบอร์รี่   ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
10 ผลของไฮโดรเจนไซยานาไมด์ต่อการแตกต่างของพลับพันธุ์ฟูยู   รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์
11 การคัดเลือกพันธุ์เคพกูสเบอรี่ที่มีคุณภาพในพื้นที่โครงการหลวง   ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
       โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2558
ในพื้นที่ศูนย์ฯ/สถานีฯ มูลนิธิ


ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ
1 ผลของการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการให้ผลผลิตข้าวไร่หอมพันธุ์ท้องถิ่น   รศ.อาคม กาญจนประโชติ
2 การนำเข้าพันธุ์ไม้ผลจากต่างถิ่น และการทดสอบในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง   ศ.ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์
3 โครงการย่อยที่ 2 การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะประจำพันธุ์ และการจัดทำแปลงรวมพันธุ์   นายชวลิต กอสัมพันธ์
4 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียมสำหรับงานผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
5 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงสำหรับทำเป็นไม้กระถาง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
6 การศึกษาแนวโน้มการผลิตฟาแลนนอปซิสสำหรับเกษตรกรภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง   ดร.วชิระ เกตุเพชร
7 การปรับปรุงพันธุ์เจอบีร่า   น.ส.ศิวพร แก้วชุ่มชื่น
8 การพัฒนาพันธุ์เดเลียและอัลสโตมีเรีย   น.ส.ศิวพร แก้วชุ่มชื่น
9 การพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่2)   รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
10 การศึกษาการพัฒนาของอาโวกาโดพันธุ์ Early Ruehle ในพื้นที่โครงการหลวง   ศ.ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์
11 ผลของอุณหภูมิน้ำต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์วางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลาเทราต์สายรุ้ง   ดร.คุณหญิง โกมุท อุ่นศรีส่ง
12 การทดลองเพาะพันธุ์ และการอนุบาลปูขนในระบบปิด   ดร.คุณหญิง โกมุท อุ่นศรีส่ง
13 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยจุลินทรีย์เอนโดไฟท์และจุลินทรีย์ประจำถิ่นในดินเขตรากพืชที่ผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพ   ดร.บุญสม บุษบรรณ์
14 ศึกษาความต้องการธาตุอาหารพืชผัก และการจัดการธาตุอาหารพืชในเซเลอรี่   นางวันเพ็ญ โลหะเจริญ
       การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2559
ในพื้นที่ศูนย์ฯ/สถานีฯมูลนิธิโครงการหลวง


ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 การปรับปรุงพันธุ์พี้ชและเนคทารีน รศ.ดร. อุณารุจ บุญประกอบ
2 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม รศ.ดร. สห ตุลพงศ์
3 การนำเข้าพันธุ์ไม้จากต่างถิ่น และการทดสอบในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ศ. ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์
4 การศึกษาการพัฒนาของอาโวคาโดพันธุ์ Early Ruehle ศ. ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์
5 โครงการย่อยที่2 การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะประจำพันธุ์ และการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ นายชวลิต กอสัมพันธ์
6 การปรับปรุงพันธุ์เจอบีร่า นางสาวศิวพร แก้วชุ่มชื่น
7 การพัฒนาพันธุ์เดเลียและอัลสโตมีเรีย นางสาวศิวพร แก้วชุ่มชื่น
8 การพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ 2) รศ.ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
9 การผลิตต้นแม่พันธุ์กลอริโอซ่าปลอดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด ผศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล
10 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมสำหรับงานผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง ดร. วชิระ เกตุเพชร
11 การเจริญเติบโตของปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียนรุ่นที่ 1 (F1) ที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ดร. คุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง
12 การเพาะและอนุบาลปลาไซบีเรี่ยน สเตอร์เจียน ที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ดร. คุณหญิงโกมุท อุ่นศรีส่ง
13 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยจุลินทรีย์เอนโดไฟท์ และจุลินทรีย์ประจำถิ่นในดินเขตรากพืชที่ผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ดร. บุญสม บุษบรรณ์
     Copyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com