"สถานีที่ตั้งและประชากร"


สถานที่ตั้งและประชากร สถานที่ตั้งและประชากร
สถานที่ตั้งและประชากร สถานที่ตั้งและประชากร

สถานที่ตั้งและประชากร

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความลาดเทตั้งแต่ 10-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400-1,400 เมตรพิกัด MP 491503 ระวาง 4746 II

ลักษณะภูมิอากาศ

อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 4.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 18.05 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 2,487.9 มิลลิเมตร/ปี

ประชากร

ประกอบด้วยชาวประชากรชาวไทยภูเขา 2 เผ่า คือเผ่าม้ง และปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง)Copyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com