ผักปกติ (GAP) ผักปกติ (GAP)
ผักปกติ (GAP) ผักปกติ (GAP)

ผักปกติ (GAP)


คือ ผักของโครงการหลวง ถือหลักสำคัญอยู่ สามประการ คือ “สด สะอาด ปลอดภัย” โดยเกษตรกรผู้ปลูก จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการผลิตพืช ดังนี้

  • แหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก ต้องไม่มาจากแหล่งที่อันตราย ไม่มีเคมี หรือวัตถุอันตรายเจือปน
  • พื้นที่ปลูก ต้องไม่มีวัตถุอันตราย เคมีอันตราย หรือเคยเป็นที่ตั้งของสถานที่เสี่ยงดังกล่าว
  • การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร เกษตรกรต้องใช้สารป้องกัน กำจัดแมลงหรือศัตรูพืชตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำเท่านั้น ทั้งต้องเก็บสารอันตรายเหล่านี้ในที่มิดชิดและถูกวิธี
  • การเก็บรักษาและขนย้ายผลผลิต สถานที่เก็บรักษาจะต้องสะอาด รวมถึงยานพาหนะสำหรับขนย้ายผลผลิตต้องสะอาด ขนส่งอย่างระมัดระวัง
  • การผลิตให้ปลอดศัตรูพืช เกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบศัตรูพืชต้องป้องกันกำจัดตามตำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ผลผลิตที่เสียหายต้องคัดแยกออก
  • การจัดการกระบวนการผลผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ เกษตรกรต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม มีคุณภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตพืชผลอย่างมีคุณภาพ
  • การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสม อุปกรณ์เก็บเกี่ยวหรือภาชนะที่ใช้ต้องสะอาด ผลผลิตใดไม่สมบรูณ์ต้องคัดออก
  • การบันทึก เกษตรกรจำต้องมีการจดบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำในแปลงปลูก รวมถึงการใช้ปุ๋ยหรือวัตถุอันตรายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าผลิตผลที่จำหน่ายมาจากแหล่งเพาะปลูกใด
  • ผักปกติที่สถานีฯส่งเสริมให้ปลูก ได้แก่ ได้แก่ เฟนเนล, เซเลอรี่, ซูกินี่, พริกวานสีเขียว, มะเขือเทศโครงการหลวง, มะเขือเทศเชอรี่แดง, ถั่วแขก, กะหล่ำปลี, หอมญี่ปุ่น, มันฝรั่งCopyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com