ผักอินทรีย์ ผักอินทรีย์
ผักอินทรีย์  

ผักอินทรีย์


หมายถึง ผักที่ผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ไม่ใช้พันธุ์พืชที่มีการตัดต่อสารพันธุกรรม สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกผักอินทรีย์โดยยึดหลักการดังนี้

  • งานอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ การปลูกแฝก, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  • เลือกชนิดผักที่มีอายุสั้น และ มีศัตรูพืชน้อย
  • ใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยนำหลายระบบมาใช้ เช่น การปลูกพืชแซม พืชเหลื่อมฤดู พืชหมุนเวียน
  • ทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
  • การควบคุมโรคและแมลง เน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น การใช้แมลงตัวห้ำ ตัวเบียน และการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร
  • มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำอย่างสม่ำเสมอ

ผักอินทรีย์ที่สถานีฯส่งเสริมให้ปลูกได้แก่ ผักกาดกวางตุ้ง, ผักกาดฮ่องเต้, ผักกาดเบบี้ฮ่องเต้, ถั่วแขก, เบบี้แครอท, กรีนโอ๊คลีฟ, เรดโอ๊คลีฟ, ผักกาดหวานCopyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com