"งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ"


สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเป็นการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึงอาชีพนอกภาคการเกษตรที่สถานีฯได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน มีดังนี้

  • ได้ดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและการจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม ได้แก่ การฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าต่างๆ, งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นต้น

  • งานท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ได้ร่วมกับชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรม และพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่กลางหลวงซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บริการนำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและบริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
Copyright © 2015 InthanonRoyalProjectThailand.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-286777, 053-286778 โทรสาร 053-286779
อีเมล์ in7002rpf@gmail.com
Facebook facebook.com/TheRoyalAgriculturalStationInthanon
Youtube youtube.com